Duża spółka budowlana nie płaci dostawcy

Powód, którego reprezentowałem w sądzie, wykonał dostawę, za którą pozwana duża firma budowlana nie zapłaciła. Jej pomysł na biznes, to:

  • Dumpingowe ceny w przetargu
  • Zarabianie na krzywdzie dostawców i podwykonawców.

Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia trafił na Janosika.

Z szumu informacyjnego wyłowiłem istotne elementy, które następnie złożyłem w całość i zaproponowałem klientowi strategię procesu. Proces odbył się jednego dnia i trwał kilka godzin. Oto wynik – fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu.

W świetle całokształtu materiału dowodowego, powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości, jako udowodnione i zasadne. Zarzuty zaś zgłoszone przez pozwaną spółkę, Sąd uznał za niedopuszczalne w postępowaniu nakazowym, a nadto chybione.

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom świadka X uznając, że pozostawały one logiczne, konsekwentne i spójne z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, nie budziły one także wątpliwości Sądu, a pozwany nie zdołał podważyć ich wiarygodności.

Wiarygodne w całości pozostawały , zdaniem Sądu, zeznania powoda Y. Relacja powoda dotycząca okoliczności zgodnego z umową dostarczenia …. znalazła potwierdzenie w treści dołączonej do akt umowy łączącej strony i dowodów dostawy, jak również była  zgodna z zeznaniami świadka X. Zeznania powoda cechowały się także spójnością pod względem treści, z zarazem brak było okoliczności uzasadniających odmienną ich oceną.

Mając na względzie całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w toku niniejszego postępowania, Sąd ustalił, iż Y wykonał swoje zobowiązanie wynikające z umowy… . Pozwany natomiast nie udowodnił żadnych okoliczności, które skutkowałyby oddaleniem powództwa.

Procesowa ocena postępowania pozwanego nie dawała mu szans na sukces ewentualnej apelacji. Pozwany poddał się i zapłacił powodowi Y całą zasądzoną kwotę.

Anonimowość w internecie zwiększa poczucie braku odpowiedzialności za wypowiedzi. Na tej stronie wyłączyłem komentowanie. Preferuję bezpośrednie dyskusje w realnym świecie :-)